x

Ta strona używa ciasteczek (cookies) zgodnie z Polityką Prywatności. W Twojej przeglądarce możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania lub dostępu do cookies.

W OBECNEJ KAMPANII POLICZYŁO SIĘ Z RAKIEM 0170856 OSÓB

Regulamin Serwisu „Policzmysie.pl”

 • § 1 Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu „Policzmysie.pl” – internetowego serwisu prowadzonego w domenie „policzmysie.pl” przez Społeczną Fundację „Ludzie dla Ludzi” z siedzibą w Poznaniu (61- 866 Poznań, ul Garbary 5) wpisaną do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029422, REGON 004791211 (dalej: „Fundacja”).

  2. Serwis „Policzmysie.pl” jest internetową platformą komunikacyjną mającą na celu udzielenie wsparcia osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi m.in. poprzez realizowanie cyklicznych dyskusji z ekspertami i osobami które przeszły leczenie onkologiczne. Platforma ta będzie przeznaczona także do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących chorób nowotworowych (dalej: „Serwis Policzmysie.pl”).

  3. Treści zamieszczane w Serwisie Policzmysie.pl są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu Policzmysie.pl mogą korzystać tylko zarejestrowane osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat (dalej: „Użytkownik” lub „Użytkownicy”). Użytkownikami nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że Fundacja wyrazi na to zgodę.

  4. Dostęp do treści w Serwisie Policzmysie.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności dla Użytkowników nie podlega żadnym opłatom.

 • § 2 Rejestracja
  1. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie Policzmysie.pl co najmniej: adres e-mail, nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie Policzmysie.pl (login) oraz hasło. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  2. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu Policzmysie.pl po podaniu nazwy i hasła (logowanie).

  3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest konto, które stanowi wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie Policzmysie.pl strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie Policzmysie.pl. Użytkownik może uzupełnić te informacje o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.

  4. Po rejestracji adres email ulega zahashowaniu (tzn. jednostronnemu zaszyfrowaniu). Na życzenie Użytkownika może być przechowywany w Serwisie Policzmysie.pl celem powiadamiania o istotnych wydarzeniach i zmianach w Serwisie Policzmysie.pl lub komunikatach technicznych.

  5. Użytkownik ma wgląd do informacji dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

 • § 3 Funkcjonalność Serwisu Policzmysie.pl
  1. W czasie trwania cyklicznych akcji umownego „liczenia się” z rakiem osoby, które są w trakcie lub przeszły leczenie onkologiczne, mają możliwość kliknięcia w przycisk „liczę się”, tym samym ich głos powiększy ogólnodostępną w Serwisie Policzmysie.pl informację o całkowitej liczbie osób, które „policzyły się”. Każdorazowa akcja „liczenia się” będzie ograniczona w czasie.

  2. Podczas trwania akcji „liczenia się” osoby, którzy chcą się policzyć, mogą dodatkowo wypełnić krótką ankietę na swój temat. Dane do ankiety zbierane są anonimowo i nie tworzą zbioru danych osobowych. Statystyki wynikające z ankiet udostępniane są wszystkim od momentu, gdy liczba liczących się osób przekroczy 100.

  3. Użytkownicy mogą dodawać treści w postaci komentarzy do swojego profilu oraz do profilów innych Użytkowników.

  4. Użytkownicy mają możliwość komunikowania się za pomocą otwartego dla wszystkich forum dyskusyjnego. Każdy Użytkownik może rozpocząć nowy temat dyskusji lub dodać swoją wypowiedź w ramach dowolnego innego tematu dyskusji. Wyjątek stanowi dyskutowanie na specjalnym forum dyskusyjnym, gdzie wypowiedzi można zamieszczać w określonych ramach czasowych, podanych z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu Policzmysie.pl.

 • § 4 Zasady korzystania z Serwisu Policzmysie.pl
  1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu Policzmysie.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie Policzmysie.pl.

  3. Informacje, opinie i spostrzeżenia powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:

   1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych,
   2. wypowiedzi naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety,
   3. treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
   4. treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
   5. treści o charakterze pornograficznym.
  4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Policzmysie.pl linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej w ustępie 3.

  5. Użytkownik jest zobowiązany do nieumieszczania w treściach Serwisu Policzmysie.pl jakichkolwiek danych osobowych.

  6. Użytkownik poprzez umieszczenie w Serwisie Policzmysie.pl danych, wizerunku, informacji, opinii i spostrzeżeń wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Fundację na potrzeby prowadzenia serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

  7. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie Policzmysie.pl zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Serwisie Policzmysie.pl. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.

 • § 5 Rola operatora Serwisu Policzmysie.pl
  1. W ramach Serwisu Policzmysie.pl Fundacja udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu Policzmysie.pl w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.

  2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu Policzmysie.pl.

  3. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

  4. Fundacja może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu Policzmysie.pl (tj. zablokować konto), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może usunąć konto takiego Użytkownika.

  5. Fundacja dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu Policzmysie.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu Policzmysie.pl ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Fundacji.

 • § 6 Postanowienia końcowe
  1. Fundacja jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

  2. Użytkownik posiada dostęp do treści swoich danych w tym danych osobowych oraz ma możliwość ich poprawiania.

  3. Na wyraźne żądanie Użytkownika Fundacja usuwa jego dane osobowe lub jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie Policzmysie.pl.

  4. Fundacja zastrzega sobie możliwość modyfikacji Serwisu Policzmysie.pl, jak również jego likwidację.

  5. Zapytania dotyczące funkcjonalności Serwisu Policzmysie.pl można złożyć w formie elektronicznej. Zapytanie powinno zawierad imię i nazwisko oraz nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie Policzmysie.pl.

  6. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Fundację w każdym czasie i Użytkownik wyraża na to zgodę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fundację, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie Policzmysie.pl zmienionego regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie Policzmysie.pl po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta w Serwisie Policzmysie.pl.